За колежа Създател на колежа е проф. дин Димитър Цветков Игнатовски. Скъпи млади хора на България! Добре дошли в Частен професионален колеж по туризъм “Шумен”, който сбъдва Вашата европейска мечта да бъдете равноправни граждани на света. Чрез обучението си в колежа вие придобивате знания, умения и компетенции за реализация в професионални направления Пътувания, туризъм и свободно време и Стопанско управление и администрация като придобивате професии свързани с туристическия бизнес, който е една от печелившите стратегии за България. Оценяваме по достойнство Вашето решение да бъдете курсисти в колеж "Шумен"! Биография на проф. дин Димитър Игнатовски, Председател на Сдружение с нестопанска цел “Европейска мечта”, създател на Частен професионален колеж по туризъм “Шумен”. Роден на 27.09.1940 г. в гр. Койнаре, Плевенска област. Завършва висше образование през 1965 г. в СУ "Климент Охридски", специалност "История". От 1979 г. е преподавател по история на България в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". От 1984 - 1986 г. е Декан на факултета за обществени професии. 1987 - 1990 г. Заместник-ректор на ВПИ - Шумен; 1996 - 2004 г. - Декан на Педагогическия факултет на ШУ "Епископ Константин Преславски"; От 2004 г. е Председател на Общото събрание на Педагогическия факултет на Университета. Автор е на многобройни научни статии, студии и монографии, измежду които по-главните са: - Митрополит Климент Търновски. Жизнен път и обществено-политическа дейност, Шумен, 1996, 250 стр. - монография; - Депутати от Шумен и Шуменския край (1879 - 2005 г.), Шумен,2005, 310 стр. Правителството на Васил Радославов (юли 1913 - юли 1914 г.), Шумен,2004, 150 стр. - Лекции по история на България, Шумен, трето преработено и допълнено издание на учебник, 204, 310 стр.; - Васил Друмев: Личность и деятельность русского воспитанника в период Возрождения и после освобождения Болгарии, Шумен, 2004, 312 стр. - Националноосвободително движение в Одринска ТРакия и реализирането на неговите идеи в свободна България и Бургаския край. И Странджа въстана. - Сборник доклади от научна конференция, проведена в гр. Малко Търново, 5 юли 2003 г., съставител и научен редактор, 102 стр. - Лекции по история на България (Възраждане - Трета българска държава), Шумен, второ преработено и допълнено издание на учебник, 2001, 510 стр. Васил Друмев - Митрополит Климент Търновски, Био-библиография, Шумен, 2000, 367 стр. - Лекции по история на България (Възраждане - Трета българска държава), Шумен, 1994, 450 стр.

9700 Шумен, местност СМЕСЕ /бившата Авто школа/ – срещу Хиподрума Вземи местоположение от Google maps от тук! Телефони: 0889 104 733 e-mail: support@tourismcollege-shumen.com web: www.tourismcollege-shumen.com

Специалност: Екскурзоводство (8120301) Професия: Екскурзовод (812030) Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време (812) По време на обучението си колежаните усвояват знания и опит в три групи направления: А. Теоретично обучение - Икономика; - Предприемачество; - Бизнес комуникации; - Основи на туризма; - Професионална етика и поведение; - Чужд език; - Технология и организация на екскурзоводското обслужване; - Туристически ресурси на България; - Транспорт, туроператорска и турагентска дейност и др. Б. Учебна практика - Технология и организация на екскурзоводското обслужване; - Вътрешни международни маршрути; - Транспорт, туроператорска и турагентска дейност и др. В. Задължителноизбираема подготовка - Счетоводство и отчетност в туризма; - Технология на хотелиерското обслужване; - Маркетинг и реклама и др.

Специалност: Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството (3450204) Професия: Фирмен мениджър (345020) Професионално направление: Стопанско управление и администрация (345) По време на обучението си колежаните усвояват знания и опит в три групи направления: А. Теоретично обучение - Основи на туризма; - Законодателство в туризма; - Информационни технологии в туризма; - Организация и управление в хотелиерството; - Организация и управление в ресторантьорството; - Допълнителни дейности в туризма и др. Б. Учебна практика - Организация и управление в хотелиерството; - Организация и управление в ресторантьорството; - Предприемачество - бизнес план; - Финансов анализ и контрол; - Охранителни мерки и безопасност и др. В. Задължителноизбираема подготовка - Маркетинг и реклама в туризма; - Счетоводство и отчетност в туризма; - Управление на човешките ресурси и др.

Специалност: Предприемачество и мениджмънт в туризма (3450205) Професия: Фирмен мениджър (345020) Професионално направление: Стопанско управление и администрация (345) По време на обучението си колежаните усвояват знания и опит в три групи направления: А. Теоретично обучение - Предприемачество; - Бизнес комуникации; - Чужд език; - Мениджмънт в туризма; - Транспорт, туроператорска и турагентска дейност и др. Б. Учебна практика - Ресторантьорство; - Хотелиерство; - Предприемачество - бизнес план и др. В. Задължителноизбираема подготовка - Маркетинг и реклама в туризма; - Финансов мениджмънт; - Охранителни мерки и безопасност и др.

КАНДИДАТ КОЛЕЖАНСКА КАМПАНИЯ 1. Необходими документи за кандидатстване: - Заявление по образец; - Ксерокопие от личната карта; - Ксерокопие от диплома за завършено средно образование; - Вносна бележка за платена такса за обработка на документи – 20 лв. Таксата се плаща предварително по банков път: Получател: Сдружение с нестопанска цел „Европейска мечта” Основание за плащането: такса за обучение (посочва се срока / сесията) ОББ Шумен IBAN: BG80 UBBS 8002 1091 1679 20 BIC: UBBSBGSF Документите могат да бъдат подавани в Частен професионален колеж по туризъм “Шумен” (гр. Шумен, местност СМЕСЕ /бившата Авто школа/ – срещу Хиподрума) от 10 Август до 12 Септември на всяка календарна година. 2. Необходими документи за записване: - Оригинал на Диплома за завършено средно образование; - Ксерокопие на лична карта; - Медицинско свидетелство (по образец); - Удостоверение от Център за психично здраве (по местоживеене); - Автобиография по образец; - Вносна бележка за платена такса за 1 срок / сесия – 400 лв. Таксата за сроковете / сесиите се плаща предварително по банков път: Получател: Сдружение с нестопанска цел „Европейска мечта” Основание за плащането: такса за обучение (посочва се срока / сесията) ОББ Шумен IBAN: BG80 UBBS 8002 1091 1679 20 BIC: UBBSBGSF - Комплект формуляри по образец; - 6 броя снимки – формат за лични документи. Записването на приетите колежани ще се осъществи от 14 Септември до 20 Септември на всяка календарна година Колежът предлага обучение и на чуждестранни студенти. Необходими документи за кандидатстване: - Легализирана от Министерство на образованието, младежта и науката диплома за завършено средно образование; - Документ за владеене на български език; - Ксерокопие на валиден документ за самоличност от съответната държава. По договореност с Висше училище – Международен колеж гр. Добрич завършилите Частния професионален колеж по туризъм - Шумен могат да продължат образованието си за придобиване на висше образование, степен БАКАЛАВЪР, като се признава времетраенето на обучение в Колеж-Шумен. За колежаните е организирано столово хранене на достъпни цени и безплатен транспорт от центъра на града до Колежа. През учебната 2010/2011 г. към Колежа ще започне да функционира и общежитие.

ФОРМИ И СРОКОВЕ НА ОБУЧЕНИЕ По всички обявени специалности срокът на обучение е 1,5 години – 3 сесии. Обучението се осъществява в две форми: - дневна - задочна. Обучението завършва с полагане на държавни изпити за придобиване на ЧЕТВЪРТА степен на професионална квалификация, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.