Бързи контакти:
9700 Шумен,
местност СМЕСЕ /бившата Авто школа/ – срещу Хиподрума

Телефони:
054
 
/ 87 44
 
34

e-mail:
kolej_shumen@abv.bg


Ръководен и преподавателски състав


гл. ас. Калина Иванова Алексиева
директор на колежа


 -   магистър по математика
 -   преподавател в ШУ "Епископ Константин Преславски"
k_alexieva@abv.bg

доц. д-р Тодор Радев
преподавател


Ректор на Висше Училище Международен Колеж - гр. Добрич

проф.дпн Малчо Стоянов Малчев
преподавател


 -   Магистър по специалност „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” - Висш институт за физическа култура – София;
 -   Магистър по специалност Културно-историческо наследство (Културен туризъм) – Диплома на ВТУ „СВ. СВ. Кирил и Методий”;
 -   преподавател във ВСУ”Черноризец Храбър” и в ШУ”Еп. Константин Преславски”;
 -   експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация;
 -   експерт към Националната агенция за професионално обучение и образование към МОМН, автор на ДОИ и учебни програми за професионално обучение.
Автор и съавтор на учебници и учебни помагала:
 -   Въведение в туризма – в съавторство за Център за дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин Преславски” Шумен;
 -   Основи на туристическата дейност – свитък лекции за специалност „Стопанско управление – Мениджмънт на туризма” за ВСУ „Черноризец Храбър”;
 -   Спортна анимация в туризма – в съавторство за Център за дистанционно обучение на ШУ „Епископ Константин Преславски” Шумен;
 -   Икономика на туристическата фирма – свитък лекции за специалност „Стопанско управление – Мениджмънт на туризма” за ВСУ „Черноризец Храбър” и други.
mal.m@abv.bg
доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев
преподавател


 -   Магистър биология и география
 -   Доктор по география
 -   в кат. География към ФПН в ШУ „Епископ Константин Преславски”
m.penerliev@tourismcollege-shumen.com
д-р Нели Стойчева Димитрова
преподавател


 -   Бакалавър по Педагогика на обучението по техника и технологии
 -   Доктор по Методика на обучението по технологични и технически дейности
 -   Преподавател в ЦПО по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения"
 -   Външен експерт по Списъка на оценяващите експерти - утвърден от Министъра на труда и социалната политика със заповед 315/16.04.2007г. по "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"
 -   Гл. ас. д-р в ШУ „Епископ Константин Преславски”
n.dimitrova@tourismcollege-shumen.com
Елиза Цолова
преподавател


 -   магистър по Икономика - магистърска прогмама "Маркетинг"
 -    Банков служител
elika77@abv.bg
Явор Дишков Иванов
преподавател


 -   Магистър по Английска филология и преподавател по английски език в СОУ
 -   Езикови сертификати от San Antonio, USA и Амстердам, Холандия
 -   Старши преподавател в НВУ "Васил Левски"
y.ivanov@tourismcollege-shumen.com
Милко Иванов Янков
преподавател


 -   Бакалавър по Информатика, учител по информатика
 -   Магистър по Информатика - Системно администриране
 -   ст. асистент в кат."Компютърна информатика" към ФМИ в ШУ „Епископ Константин Преславски”
m.yankov@tourismcollege-shumen.com
Светлана Джанкова
преподавател


 -   Магистър по Руска филология с втора специалност история
 -   Специализация по Мениджмънт в културата
 -   Завършила институт по Международен туризъм - Варна, Организация на туристическото обслужване
 -   Автор на три учебника по Екскурзоводство
 -   Уредник - Комплекс "Създатели на българската държава"
sv.stoikova@tourismcollege-shumen.com
Калина Димитрова Йочева
преподавател


 -   Завършила институт по Международен туризъм - Бургас, Хотелиерство и ресторантьорство
 -   Магистър по Български и руски език
 -   Докторант на ШУ „Епископ Константин Преславски”
 -   автор и редактор на учебници и научни сборници в областта на Туризма
 -   старши асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски”
k.yocheva@tourismcollege-shumen.com

хон. ас. инж. Недялка Янакиева Русева
преподавател


 -   Магистър по Туризъм
 -   Бивш дългогодишен управител на "Мадара интертур" - АД
 -   Ръководител отдел " Обществени поръчки и безопасност на труда" в ШУ Епископ Константин Преславски"
n.rouseva@tourismcollege-shumen.com

инж. д-р Ивелина Петкова Андреева
преподавател


 -   инженер-икономист магистър по ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

iv_andreeva@abv.bg
Новини

ЧПКТ”Шумен” подготвя квалифицирани кадри, които след завършването си придобиват Свидетелство за професионална квалификация IV степен,   което им дава право да заемат ръководни длъжности в различните области на туризма  (хотелиерство, ресорантьорство, екскурзоводство) или да предприемат собствен бизнес. Обучението на работещите  в бранша, дава възможност да повишат квалификацията си и да запазят работното си място чрез придобиването на легитимен документ.
Още...В Частен професионален колеж по туризъм "Шумен" започна приемът на документи за новата 2016/2017г. по специалностите: Организация и управление в хотелиерството, Организация и управление на ресторантьорството, Организация на екскурзоводската дейност. Кандидатите могат да се записват в офиса на колежа всеки делничен ден от 10-16 часа. Приемът е по документи – диплома за средно образование.
Още...Съобщение!!!
До всички курсисти, придобили четвърта степен на професионална квалификация в ЧПКТ”Шумен”!
Уважаеми колеги,
Съгласно Договор за сътрудничество с ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ, гр.Добрич (http://vumk.eu) завършилите и придобили четвърта степен на професионална квалификация по специалностите в ЧПКТ”Шумен” могат да продължат обучението си за придобиване на степен ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР по специалност „МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И ТУРИЗМА”, като им се признава времетраенето на обучението в ЧПКТ”Шумен”.
Форма на обучение: задочна
Срок: 4 семестъра
Място на обучение: ЧПКТ”Шумен”, Варна
За справки и записване: kolej_shumen@abv.bg
Срок за заявяване на молби – 20 април 2014г.


Още...ЧПКТ "Шумен" има вече група във Facebook!!!
Ще се радваме да се присъедините към нас чрез следния линк:
www.facebook.com


Още...Частен професионален колеж
по туризъм “Шумен” е създаден
на основание чл.11, ал.3 от
Закона за народната просвета,
във връзка с чл.18, ал.2, т.1 от
Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета
и чл. 17 от Наредба №7/25.06.2001 г.
със заповед на Министъра на
образованието и науката
№ РД 14-53/09.06.2009 г.
 
История   Екип   Материална база   Учебни практики   Контакти   Web mail
Клуб на младия предприемач   Прием 2016/2017   Такси   Форми на обучение   Документи

Разработено от Школа А&Б© и Милко Янков
2009